หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-26 15:04:38

           วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " พลเมืองกับจิตอาสา " เวลา 08.00 – 11.00 และเวลา 14.00 -17.00
น. ณ ห้องเรียน 4701 อาคาร47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th