หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 26 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ”
วันที่ 26 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:54:15

“ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สื่อทุกวันนี้มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทาง เราเป็นผู้รับสารได้และในเวลาเดียวกันเราก็สามารถเป็นผู้ส่งสารได้เช่นกัน การรับรู้สารที่ดีต้องใช้สติ ข้อเท็จจริง นำมาวิเคราะห์ร่วมกัน"

วันที่ 26 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น.ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม