หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมแผนงาน ประประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมแผนงาน ประประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 10:37:42


        วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อานวยการสานัก ฯ เป็นประธานในการประชุมแผนงาน ประกันคุณภาพ สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2