หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 10:39:50


         วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อานวยการสานัก ฯ ให้การต้อนรับบคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. พร้อมได้นาเสนอผลการดาเนินงานของสานัก ฯ ในป การศึกษาที่ผ่านมาและป การศึกษาปัจจุบัน และได้ร่วมตอบคาสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ ในข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน แผนการดาเนินงานของสานัก ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2