หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > “จีอีสวนสุนันทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พร้อมก้าวสู่การเป็นแม่แบบที่ดี ของรายวิชาศึกษาทั่วไป”
“จีอีสวนสุนันทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พร้อมก้าวสู่การเป็นแม่แบบที่ดี ของรายวิชาศึกษาทั่วไป”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-26 10:38:16

           ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เน้นการเป็นผู้นำรายวิชาศึกษาทั่วและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน การเรียนการสอนรูปแบบแอคทีฟเลินนิ่ง (Active Learning) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การสอนและการให้ความรู้แก่ผู้เรียนและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ การเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน Soft Skill ทักษะหรือความชำนาญซึ่งถือว่าสำคัญมากต่อชีวิตการทำงาน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสร้างนวัตกรรมระดับประเทศ ระดับองค์กร ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์กลางและต้นแบบให้กับหน่วยงานที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพร้อมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทุกช่องทาง 

           วันที่ 24 – 26 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกิจกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ของปีที่ผ่านมา และรับทราบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกกรมต่างๆ ของสำนัก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) เพื่อสอดคล้องตามหลักยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายท้องถิ่น และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารและการวางแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพ ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค ขวัญเรือน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)