หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา จัดอบรมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสอน สำหรับผู้บริหารรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จีอีสวนสุนันทา จัดอบรมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสอน สำหรับผู้บริหารรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-27 11:30:03

               วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.-16.00น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยาการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอุดมศึกษา” ในครั้ง พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหารราวิชา และบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th