หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 12:34:37

       วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทคนิคการสอนการเรียนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบกลุ่มใหญ่ให้กับอาจารย์ผู้สอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปโดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานในการเปิดการอบรม สำหรับการอบรมโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เครื่องมือทางด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะการทำสื่อการเรียนรู้ที่สามารถมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความทันสมัยต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th