หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีจัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
จีอีจัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-14 12:29:39

           จีอีจัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562

         วันที่ 22 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดในการประชุมการพิจารณาชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th