หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "ระดมสมองขับเคลื่อนจีอีหลักสูตรใหม่ พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย" (ปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
"ระดมสมองขับเคลื่อนจีอีหลักสูตรใหม่ พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย" (ปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:40:06

       วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2561 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในที่ประชุมถกแถลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองบริการศึกษาและสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้ดำเนินการเพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม3422 อาคาร 34 ชั้น2 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)