หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "ระดมสมองขับเคลื่อนจีอีหลักสูตรใหม่ พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย" (ปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
"ระดมสมองขับเคลื่อนจีอีหลักสูตรใหม่ พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย" (ปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:40:13

       ช่วงบ่าย วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2561 (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ณ ห้องประชุม3422 อาคาร 34 ชั้น2 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)