หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีหลักสูตรใหม่ อธิการบดีย้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย "
"จีอีหลักสูตรใหม่ อธิการบดีย้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย "

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:50

"จีอีหลักสูตรใหม่ อธิการบดีย้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย "

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2561 (รอบ 2) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในที่ประชุมถกแถลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองบริการศึกษาและสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้ดำเนินการเพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมนี้ยังได้หารือการเปิดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคฤดูร้อน (Summer) และภาคพิเศษให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกปีการศึกษาอีกด้วย ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี ชั้น 5 #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป