หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 -22 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE ให้แก่บุคลากรสำนัก
วันที่ 20 -22 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE ให้แก่บุคลากรสำนัก

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:01:37

          วันที่ 20 -22 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE ให้แก่บุคลากรสำนัก โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานในการเปิดการอบรม สำหรับการอบรมโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช และอาจารย์สมพร บุญริน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำและสร้างสื่อe-Learningเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีเนื้อหาในการอบรมการสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสมพันธ์ด้วยโปรแกรม Captivateเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะการทำสื่อการเรียนรู้ที่สามารถมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา