หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมเครือข่ายวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนากระบวนการเรียนการสอน สู่ยุคดิจิทัล"
"จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมเครือข่ายวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนากระบวนการเรียนการสอน สู่ยุคดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 14:20:32

           วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ GE Show & Share"การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษา
           กิจกรรมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “5 ทศวรรษแห่งประสบการณ์: การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กลุ่มย่อย เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากอาจารย์ผู้สอนประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “หลักการและการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning and Implementation)” “หลักการและการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning and Implementation)” และ “การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป Digital Tool for GE Management ”

          โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการท่านแรก ของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มาถ่ายทอดความรู้ (Tacit knowledge) ประสบการณ์การสอน และการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงการบริหารจัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

    
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th