หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย ”
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:57:33

“ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดในการปกครองบ้านเมือง ความเป็นพลเมือง กฏหมายและประชาธิปไตย ต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดความสงบสุขของบ้านเมือง”

วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม