หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดเรียนซัมเมอร์ 3/2560
จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดเรียนซัมเมอร์ 3/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:43:33

จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดเรียนซัมเมอร์ 3/2560

วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำภาคเรียที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (Summer) เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เนื้อหาเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน ตารางสอน การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ การชี้แจงรายละเอียดการออกข้อสอบและแบบฝึกหัดประจำรายวิชา พร้อมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคเรียนดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดการในการเปิดภาคเรียนที่ 3/2560 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุม3422 อาคาร 34 ชั้น 2 #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน#summerGE#การเปิดเรียนภาคฤดูร้อนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา

       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)