หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:57:41

            วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาและหลักสูตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร