หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2561
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 14:09:37

           วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ คณะผู้บริหารสำนักฯ และคณะกรรมการอำนวยการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ การรับทราบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ผลการดำเนินตามวาระสำคัญประจำปี ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผลการประกันคุณภาพ รอบไตรมาส และพิจารณาผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5

 

    สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th