หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีลงพื้นที่เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนเน้นรูปแบบภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สพป.พิจิตร เขต 2
จีอีลงพื้นที่เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนเน้นรูปแบบภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สพป.พิจิตร เขต 2

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:50:00

จีอีลงพื้นที่เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนเน้นรูปแบบภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้บุคลากรของสำนักฯลงพื้นดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงครั้งที่ 1 ประจำปี2561 ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลงเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การกระตุ้นผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบตนเอง รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย โดยมีตัวแทนคณะครู จากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนบ้านห้วงปลําไหล โรงเรียนวัดบ้านตาล โรงเรียนบ้านวังพร้าว โรงเรียนบ้านหนองตะแบก โรงเรียนบ้านหนองคล้า โรงเรียนวัดบ้านบึงนํารําง โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ โรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง โรงเรียนบ้านไดลึก โรงเรียนบ้านทุ่งทองโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง โรงเรียนบ้านศรีศรัทธา โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ โรงเรียนบ้ายบึงทับจั่น โรงเรียนบ้านบึงลี และโรงเรียนบ้านแหลมรังเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ได้จริงตามบริบทของโรงเรียนทางวัฒนธรรมทองถิ่น เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน และให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป

>>> ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมคลิก...