หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมงานการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาและปรับปรุง มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประชุมงานการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาและปรับปรุง มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:57:54

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมงานการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาและปรับปรุง มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไปให้ครอบคลุมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา ให้เป็นไปตามปรัชญาที่เน้นการสร้างคนให้เต็มคน ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร34