หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:40:32

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผุ้บริหารสำนักฯ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบผลการเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2560 และหารือการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)