หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:50:58

วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักฯ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่บุคลากรสำนักฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนําไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป และการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมภิบาลขององค์กร ภายหลังจากการดำเนินโครงการได้ถวายสังฆทานเครื่องไทยธรรม แก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นอานิสงส์แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป ณ วัดโพธิ์เจริญ ตําบลสนามชัย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี