หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มติสภาวิชาการสวนสุนันทา “ผ่านร่าง หลักสูตรจีอี ปี 62”
มติสภาวิชาการสวนสุนันทา “ผ่านร่าง หลักสูตรจีอี ปี 62”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-19 12:58:24

               เมื่อวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 จากการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 12/2561 โดยในที่ประชุม ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ครั้งนี้เพื่อพัฒนาให้มึความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาในอนาคต นักศึกษาต้องเรียนสนุก ได้ความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิวัติและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปรูปแบบใหม่ พร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในที่ประชุมถกแถลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของทุกหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบการเรียนการสอนเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของสำนักฯ มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การให้คำปรึกษากับนักศึกษา มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และผลจากการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถิติการสอบของนักศึกษาในปีการศึกษาที่ 1/2561 ที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสิ้นจำนวน 31,682 คน มีนักศึกษาที่สอบผ่านถึง 98.38% มีเพียง 1.62% เท่านั้นที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงซึ่งขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจะมีการประชุมคณะทำงานในการพัฒนาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียน โดยนอกเหนือจากการเน้น Hard Skill คือทักษะด้านความรู้แล้ว หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่จะต้องเน้นการพัฒนา Soft Skill คือทักษะด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและด้านการงาน ความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่น ทักษะการเจรจาและต่อรอง ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น ความชัดเจนของการสื่อสาร ตามกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th