หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > “จีอีสวนสุนันทา นำนวัตกรรมร่วมสมัยจัดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต”
“จีอีสวนสุนันทา นำนวัตกรรมร่วมสมัยจัดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-18 09:21:27

           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และเพื่อให้การสอบมีประสิทธิภาพ มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตการสอบ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์จะใช้กระบวนการสุ่มข้อสอบเพื่อจัดชุดข้อสอบให้กับผู้เข้าสอบแต่ละคนทำให้ชุดข้อสอบของผู้เข้าสอบแต่ละคนไม่ซ้ำกัน โดยมีคลังข้อสอบในระบบมากกว่า 800 ข้อ ซึ่งกำหนดห้องสอบที่สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไว้ดังนี้ ห้องสอบ 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ จัดสอบได้ 350 ที่นั่ง ห้องสอบ 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าจัดสอบได้ 80 ที่นั่ง ห้องสอบ 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ จัดสอบได้ 120 ที่นั่ง ห้องสอบ 1731 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ จัดสอบได้ 50 ที่นั่ง ห้องสอบ 1732 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ จัดสอบได้ 50 ที่นั่ง และห้องสอบ 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสอบได้ 100 ที่นั่ง เพื่อให้รองรับการเข้าสอบของนักศึกษาได้ครบเต็มจำนวน นอกจากนี้ยังได้จัดระบบสอบให้กับศูนย์การศึกษาทั้งสี่ศูนย์การศึกษา ได้แก่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยระบบการจัดสอบดังกล่าวสามารถทราบผลได้ทันทีที่ส่งข้อสอบ
           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งได้มีการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงระยะเวลาและขั้นตอนการบริการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th