หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-25 10:50:22

          วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ คณะผู้บริหารสำนักฯ และคณะกรรมการอำนวยการทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ การรับทราบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ
ผลการดำเนินตามวาระสำคัญประจำปี ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผลการประกันคุณภาพ รอบไตรมาส และ ณ ห้องประชุมตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)