หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย เชื้อนิล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร”
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย เชื้อนิล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:27:33

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย เชื้อนิล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร ” เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)