หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ”
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:27:39

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)