หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2561 ในเรื่อง “การประกันคุณภาพ และการพัฒนาวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป”
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2561 ในเรื่อง “การประกันคุณภาพ และการพัฒนาวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:40:38

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2561 ในเรื่อง “การประกันคุณภาพ และการพัฒนาวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป”

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2561 ในเรื่อง “การประกันคุณภาพ และการพัฒนาวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป” จัดโดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)