หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 11 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร. อานนท์ นัจสถาปนิก ผู้อำนวยการ & CEO, ประธานมูลนิธิ สถาบัน Sydney Institute of Technology & Kent Institute of Business and Technology- Australia บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 11 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร. อานนท์ นัจสถาปนิก ผู้อำนวยการ & CEO, ประธานมูลนิธิ สถาบัน Sydney Institute of Technology & Kent Institute of Business and Technology- Australia บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:59:37

“การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม มีทักษะในการแก้ปัญหา การใช้นวัตกกรมเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการมีสมรรถนะหลัก 4 ด้าน ในการเป็นพลเมืองโลก การมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยน มีการแยกแยกสังเคราะห์ และมีการบริหารจัดการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต”

วันที่ 11 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร. อานนท์ นัจสถาปนิก ผู้อำนวยการ & CEO, ประธานมูลนิธิ สถาบัน Sydney Institute of Technology & Kent Institute of Business and Technology- Australia บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตนเอง” ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม