หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณลดาวัลย์ สมศรี บรรยายในรายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณลดาวัลย์ สมศรี บรรยายในรายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:41:11

          วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณลดาวัลย์ สมศรี  บรรยายในรายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน เวลา 08.00 -11.00 น. และเวลา 14.00 – 17.00  น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)