หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทาเชิงรุกด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ยันเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในศตวรรษที่ 21 "
"จีอีสวนสุนันทาเชิงรุกด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ยันเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในศตวรรษที่ 21 "

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 14:06:01

           วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการการพัฒนาและผลิดสื่อการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรู้แบบตอบสนองกับผู้เรียน และวิชาที่เรียน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ที่เป็นวิดีโอ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อผสมผสานต่างๆ มีความสะดวกในการพกพา และง่ายแก่การเข้าถึงสื่อการเรียน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และผู้สอน ให้รูปแบบของสื่อแบบ 3 มิติ พร้อมทั้งยังสามารถนำเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ในการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีแบบความจริงเสมือนได้อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและผลิดสื่อการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ มาบรรยายให้ความรู้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

    สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th