หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทาป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร"
"จีอีสวนสุนันทาป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 14:02:24

           วันที่ 9 และ 13 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสํานักฯ ให้สําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่พึ่งประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อํานวยการสํานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติแบบแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็นกรณีการป้องกันการทุจริต ณ ห้องมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

    สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th