หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป.พิจิตรเขต 2 พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2
จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป.พิจิตรเขต 2 พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:48:57

จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป.พิจิตรเขต 2 พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (โปรแกรม สร้างสื่อมัลติมีเดีย) สำหรับการจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดลงสู่ชุมชนให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอส์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่าย สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ การผลิตบัณฑิต การ วิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย พร้อมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันระหว่างเครือข่ายการศึกษา และชุมชน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลงเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การกระตุ้นผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบตนเอง ร่วมกับตัวแทนโรงเรียนในโครงการจำนวน 20 โรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร

>>> ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมคลิก...

>>> ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน-Captivate8.pdf

 #GeneralEducation #สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป #GE #GESSRU #GEสวนนัน