หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 1
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:59:41


          วันที่ 9 มกราคม 2561 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก ครั้งที่ 1/2561 โดย
มีวาระการประชุมการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามภาระงานทั้ง 5 ฝ่าย ประจาไตรมาส 1 (ตุลาคม-
ธันวาคม 2560) เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสานักและมหาวิยาลัย ณ ห้อง
ประชุม 3412 อาคาร 34 ชั้น 1