หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:06:36


           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2560 โดย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง และผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บรรณยงค์ สุวรรณผ่อง รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล รศ.ดร.วรรณดา สุจริต  ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์  อาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ โดยมีวาระการประชุม รับทราบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ผลการดำเนินตามวาระสำคัญประจำปี ผลการปฏิบัติราชการ กพร. ผลการบริหารความเสี่ยง ผลการประกันคุณภาพ ผลการดำเนินงานด้าน KM นอกจากนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งรองผู้อำนวยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 3 ท่านได้แก่ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวนการฝ่ายแผนงาน อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  และวาระอื่นๆได้เตรียมแผนในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้มากขึ้น การสอบและการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนผ่านแท็บเล็ตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2