หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > TCAS สวนสุนันทายังฮอต!! ยอดสมัคร 46,433 คน รับได้แค่ 7,439 คน
TCAS สวนสุนันทายังฮอต!! ยอดสมัคร 46,433 คน รับได้แค่ 7,439 คน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 14:18:51

           วันสุดท้ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีนี้มีนักศึกษารวม 7,439 คน การจัดการครองแชมป์ 2,111 คน
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เป็นวันสุดท้าย พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี คณาจาราย์ ได้มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนทั้งสิ้น 46,433 คน ในระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) ภายหลังสอบคัดเลือกแล้วมีจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับไว้ 7,439 คน โดยเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด 2,111 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,705 คน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 661 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 592 คน คณะครุศาสตร์ 518 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 443 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 407 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 404 คน วิทยาลัยนานาชาติ 223 คน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 179 คน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 120 คน (เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 62 คน วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 27 คน
           ปีนี้มหาวิทยาลัยตั้งเป้ารับนักศึกษาไว้ประมาณ 8,000 คน ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยเนื่องจากเป็นระบบการรับสมัครใหม่ TCAS อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจมาศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เราจะทำหน้าที่บ่มเพาะและให้ความรู้ความสามารถแก่นักศึกษาอย่างดีที่สุด ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ” ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด
https://blog.eduzones.com/magazine/200213

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)