หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2561
ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 13:48:05

           วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีรายละเอียดในการประชุม รายงานผลประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2/2560แ ละการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนฤดูร้อน่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีชั้น 5

 

    

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th