หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทาผลักดันแผนปฏิบัติการปี61 ผอ.ย้ำร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์"
"จีอีสวนสุนันทาผลักดันแผนปฏิบัติการปี61 ผอ.ย้ำร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 13:41:14

           วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 4/2561โดยมีสาระสำคัญในการประชุม การรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมาของแต่ละฝ่ายงานภายในสำนักฯ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามแผนที่ได้ดำเนินการ และการหารือพัฒนารูปแบบการเรียนการให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34 ชั้น 1

 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)