หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:19

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา
พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ หมอบหมายให้อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560 โดยได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของคณะกรรมการคุมสอบการเตรียมความพร้อมด้านห้องสอบ ในการจัดสอบ ซึ่งการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 20 ก.พ. 61 นี้ ณ ห้องประชุม3422 อาคาร 34 ชั้น 2