หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > “เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2”
“เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:59:54

“เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2”

          วันที่ 6 มกราคม 2561 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่ในการดาเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ ขยายโอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ประจาปี2561 ครั้งที่

2 เพื่อหารือแผนการดาเนินการโครงการ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาอังกฤษ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การติดตามงานของโรงเรียนพี่

เลี้ยงและโรงเรียนกับชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลงเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิด

วิเคราะห์ การกระตุ้นผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบตนเอง ร่วมกับตัวแทนโรงเรียนในโครงการจานวน 20

โรงเรียน ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร