หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 7/2560
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 7/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 10:48:26


สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 7/2560


            วันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ อาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ โดยมีวาระการประชุม รับทราบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ผลการดำเนินตามวาระสำคัญประจำปี ผลการปฏิบัติราชการ กพร. ผลการบริหารความเสี่ยง ผลการประกันคุณภาพ ผลการดำเนินงานด้าน KM และผลการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาทั้งสี่ศูนย์เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษานี้ทางสำนักฯ ได้เตรียมแผนในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้มากขึ้น การสอบและการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนผ่านแท็บเล็ตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2