หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561"
"จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-26 10:26:02

           วันที่ 5 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพีธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้แนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเตรียมตัวในการเรียน ตามปรัชญาของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้นการสร้างคนให้เต็มคน ให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลและมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี และมีความมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามแนวทางของการจัดการเรียนการสอนต่อไป ณ อาคารสุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)