หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:40:54

ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2561

        วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีรายละเอียดในการประชุม รายงานผลประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2560 และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 16 รายวิชา ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)