หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทา สร้างความเป็นอัตลักษณ์พร้อมเป็นแม่แบบที่ดีของรายวิชาศึกษาทั่วไป"
"จีอีสวนสุนันทา สร้างความเป็นอัตลักษณ์พร้อมเป็นแม่แบบที่ดีของรายวิชาศึกษาทั่วไป"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-26 10:28:52

           วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดชเกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ได้มอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตามปรัชญารายวิชาการศึกษาทั่วไป เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ เน้นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปราถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยเน้นการพัฒนาตามแบบ SOFT SKILL ซื่งมี 6 ทักษะ
ทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล (INTERPERSONOL SKILL) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ทักษะจิตวิญญาณของความเป็นทีม (TEAM SPIRIT) คือ การทำงานเป็นทีม ทำไปอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทักษะมารยาททางสังคม (SOCIAL GRACE) คือ การสร้างความประทับใจในเบื้องต้นมีมารยาทในการเข้าสังคม รู้วิธีการพูดสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูด
ทักษะธรรมเนียมทางธุรกิจ (Business etiquette) คือ ธรรมเนียมการปฏิบัติตัวขององค์กรนั้นๆ เช่น ไม่ทะเลาะกันในเวลางา

ทักษะการต่อรอง (Negotiation skills) คือ การต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย และ

ทักษะคูณสมบัติด้านพฤติกรรม (Behavioural traits) คือ ทัศนะคติ, แรงจูงใจ, การบริหารเวลา, พร้อมเน้นอาจาย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปรัชญาและวิชาที่สอน สรุปสาระสำคัญของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สร้างคุณค่าให้แก่ผู้เรียน

          นอกจากนี้ยังได้แนะนำนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ที่จะมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ 1/2561นี้อีกด้วย ณ ห้องเรียนอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)