หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในบทเพลงพื้นบ้าน ”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในบทเพลงพื้นบ้าน ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:52:24

*ภาษาในเพลงพื้นบ้าน*
มีความไพเราะ / สื่อความหมายได้ชัดเจน / ทำให้เกิดจินตนาการ / เกิดอารมณ์คล้อยตาม / ทำให้เพลิดเพลิน
*ภาษาหลายใน*
หลีกเลี่ยงคำหยาด / ไม่ให้ขัดกับหลักศีลธรรมและค่านิยม / จำกัดกลุ่มผู้ฟังที่เยาว์วัย / แสดงออกอย่างมีศิลปะ / ควาสามารถในเชิงสร้างสรรค์
*ภูมิปัญญาหลายนัย*
ความเฉลียวฉลาดความช่างสังเกตมีจินตนาการ / มีประสบการณ์เรื่องชีวิตและธรรมชาติ / แตกฉานในการใช้ภาษาที่มีวรรณศิลป์ / มีอัจริยลักษณ์ของศิลปินที่ปรากฏเด่นชัด / มีเสน่ห์เป็นที่นิยมของคนไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในบทเพลงพื้นบ้าน ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์