หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทา ติวเข้มอาจารย์ผู้สอน แนะเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล"
"จีอีสวนสุนันทา ติวเข้มอาจารย์ผู้สอน แนะเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-26 10:35:02

           วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถออกข้อสอบที่ดี ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ประเมินความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กำหนดเกณฑ์การประเมิน สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับและวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการใหม่ๆ และมีวิธีการวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)