หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-07 11:08:46


>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ทดสอบระบบ) >>คลิกเข้าระบบ


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคเรียนฤดูร้อน (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 3/2561 >> คลิกเพื่อตรวจสอบ


กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชา GEL1101/GEL0101 การใช้ภาษาไทย 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GEL1101-GEL0101-กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GEL1102/GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1102-GEL0102-กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GEL1103/GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1103-GEL0103-กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GEL2201/GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL2201-GEL0201-กลุ่มเรียน 001.pdf


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชา GEH1101/GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1101-GEH0101-กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GEH1102/GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1102-GEH0102-กล่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GEH2202/GEH0202 ความจริงของชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2202-GEH0202-กลุ่มเรียน 001.pdf


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายวิชา GES1101/GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1101-GES0101-กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GES1102/GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1102-GES0102-กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GES2203/GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES2203-GES0203-กลุ่มเรียน 001.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

รายวิชา GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิตดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101-กลุ่มเรียน 801 (ศาลายา).pdf


รายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอเลื่อนสอบ ปลายภาค 2-2561

ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอเลื่อนสอบ ปลายภาค 2-2561.pdf


โทร.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ