หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-25 07:45:11


>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป


รายชื่อสอบกลางภาค (เพิ่มเติม) ลงทะเบียนล่าช้า ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อกลางภาค1-61-เพิ่มเติม-ลงทะเบียนล่าช้า.pdf


กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101-001.pd

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >>รายวิชา GEL1101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >>รายวิชา GEL1101-003.pdf

รายวิชา GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102-003.pdf

รายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103-003.pdf

รายวิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201-003.pdf


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชา GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101-003.pdf

รายวิชา GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102-003.pdf

รายวิชา GEH2202 ความจริงของชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2202-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2202-002.pdf

รายวิชา GEH2204 ความเป็นพลเมือง

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2204-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2204-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2204-003.pdfกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายวิชา GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101-003.pdf

รายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102-003.pdf

รายวิชา GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203-003.pdf

รายวิชา GES2206 ชีวิตและสุขภาพ

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2206-001-update.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2206-002-update.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 1-61-ศูนย์การศึกษานครปฐม-update.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 1-61-ศูนย์การศึกษาระนอง.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 1-61-ศูนย์การศึกษาอุดรธานี.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 1-61-ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม-update.pdf


***รายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/61

 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อนักศึกษา กรณีเลื่อนสอบกลางภาค1-61.pdf