หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสนุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน “เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการที่ดี”
จีอีสวนสนุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน “เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการที่ดี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:29

               จีอีสวนสนุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน “เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการที่ดี”
วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและอบรมเทคนิคการใก้บริการที่ดี” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชากา เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี เพื่อตอบสนองตามนโยบาย และให้เป็นไปตามกลกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เพื่อเป็นการสร้างวินัย และทำให้บุคลากรมีใจรักในการให้บริการ เกิดการให้บริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์ก อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม3422 อาคาร 34 ชั้น2

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)