หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-06-19 11:37:30
>>> ดาวน์โหลด คู่มือแนะนำระบบสอบออนไลน์-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอบ-ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา-2562.pdf

ตรวจสอบรายชื่อสอบ ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  >>คลิกเข้าระบบ

สอบวันที่ 8 มิถุนายน 2563

รายวิชาช่วงเวลาสอบกลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
รายวิชา GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น08.00-11.00 น.001

รายวิชา GEL0101 การใช้ภาษาไทย08.00-11.00 น.001GEL0101-001.pdf
รายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ08.00-11.00 น.
001
A01
GEN0207-A40.pdf

สอบวันที่ 9 มิถุนายน 2563

รายวิชาช่วงเวลาสอบกลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
รายวิชา GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต08.00-11.00 น.001GEH0101-001.pdf
รายวิชา GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ08.00-11.00 น.001GEL0201-001.pdf
รายวิชา GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล08.00-11.00 น.
001GEN0309-001.pdf
A40
GEN0309-A40.pdf

สอบวันที่ 10 มิถุนายน 2563

รายวิชาช่วงเวลาสอบกลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
รายวิชา GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้08.00-11.00 น.001GES0101-001.pdf
รายวิชา GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก08.00-11.00 น.001GEH0102-001.pdf
รายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
08.00-11.00 น.
001
GEN0304-001.pdf

สอบวันที่ 11 มิถุนายน 2563

รายวิชาช่วงเวลาสอบกลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
รายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน08.00-11.00 น.001GEL0103-001.pdf
รายวิชา GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์08.00-11.00 น.
001GEH0205-001.pdf
807
GEH0205-807.pdf

สอบวันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายวิชาช่วงเวลาสอบกลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
รายวิชา GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต08.00-11.00 น.001GES0102-001.pdf
รายวิชา GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต08.00-11.00 น.
001GES0205-001.pdf
รายวิชา GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต08.00-11.00 น.
001GEN0113-001.pdf
801
GEN0113-801.pdf


Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE
Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th