หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาดเรียนที่ 3/2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาดเรียนที่ 3/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:35:43


>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101.pdf 

รายวิชา GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102.pdf

รายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103.pdf

รายวิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201.pdf

รายวิชา GEL2203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ภาษาลาว) ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203.pdf


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชา GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101.pdf 

รายวิชา GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102.pdf 

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2201.pdf  

รายวิชา GEH2202 ความจริงของชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2202.pdf 

รายวิชา GEH2204 ความเป็นพลเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2204.pdf

รายวิชา GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2205.pdf 


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายวิชา GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101.pdf

รายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102.pdf

รายวิชา GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203.pdf

รายวิชา GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2205.pdf

รายวิชา GES2206 ชีวิตและสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2206.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

รายวิชา GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101-ศูนย์การศึกษานครปฐม.pdf

รายวิชา GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102-ศูนย์การศึกษานครปฐม.pdf